Pabaro, izārste un sasildi!

“Pabaro izārstē, sasildi…”

Tas ir projekts ar samērā lielām izmaksām. Pēc pirmā skatiena veselajam dzīvniekam, kas atrasts uz ielas, dažreiz nepieciešama ārstēšana vai psiholoģiskā adaptācija. Citreiz gan viens gan otrs. Dažreiz dzīvnieki, bieži slimi vai veci, paliek uz ielas savu saimnieku nevēlēšanās palīdzēt tiem dēļ, samaksāt ar labu vai rūpēm par to prieku, ko daudzus gadus tie saņēmuši no saviem mājdzīvniekiem. Un šeit palīgā nāk brīvprātīgie. Suni vai kaķi paņem uz mājām, kopj un ārstē to.

Klīnika «VetVesta», ar kuru fondam noslēgts sadarbības līgums, sniedz fondam nenovērtējamu palīdzību. Bet, neskatoties uz  atlaidēm,  ārstēšana bieži ir dārga. Pēc pirmā skatiena veselajam dzīvniekam, kas atrasts uz ielas, dažreiz nepieciešama ārstēšana vai psiholoģiskā adaptācija. Citreiz gan viens gan otrs.

Dažreiz dzīvnieki, bieži slimi vai veci, paliek uz ielas savu saimnieku nevēlēšanās palīdzēt tiem dēļ, samaksāt ar labu vai rūpēm par to prieku, ko daudzus gadus tie saņēmuši no saviem mājdzīvniekiem. Un šeit palīgā nāk brīvprātīgie. Suni vai kaķi paņem uz mājām, kopj un ārstē to. Bieži atstāj pie sevis pilnā apgādībā. Bet dažreiz vēlme palīdzēt un iespēja to darīt nesakrīt. Un, tad nepieciešama palīdzība. Apmaksāt ārstēšanu, nodrošināt ar barību, siltumu, dažreiz rotaļlietām.

Jebkura palīdzība no Jūsu puses palīdzēs no cilvēkiem cietušiem dzīvniekiem nodzīvot savu mūžu siltumā, mīlestībā un rūpējoties par to. Jūs variet ziedot naudas līdzekļus, pārskaitot uz kontu ar atzīmi “Projekts “pabaro, izārstē, sasildi…”” Ziedot–>

Jūs varat kļūt par vienu no tiem, kas dāvā ticību, cerību, mīlestību.

«Накорми, вылечи, согрей»

Это наиболее затратный проект. Попавшие в беду животные почти всегда нуждаются в медицинской помощи. Также им необходим и временный дом для передержки или  реабилитации после лечения или психологической травмы. Иногда нужен  специализированный корм  для старого или травмированного животного, который взят на пансион, чтобы достойно дожить оставшуюся часть жизни.

Клиника «VetVesta», с которой у фонда заключен договор о сотрудничестве, оказывает фонду  неоценимую помощь. Но, несмотря на скидки, лечение часто бывает дорогим. Здоровое на первый взгляд животное, взятое с улицы, иногда требует лечения или психологической адаптации. Иногда и то и другое.

Иногда животные, часто больные или старые, оказываются на улице из-за нежелания своих владельцев помочь им, отплатить добром и заботой за ту радость, которую многие годы получали от своих домашних питомцев. И здесь на помощь приходят добровольцы.. Собаку или кошку берут в дом, ухаживают за ней, лечат. Часто оставляют у себя на полном пансионе. Но иногда желание помочь и возможность это сделать не совпадают. И тогда нужна помощь. Оплатить лечение, обеспечить кормом , теплой постелью, иногда игрушками.

Любая помощь с Вашей стороны поможет пострадавшим от людей животным дожить свой век в тепле, любви в заботе. Пожертвовать Вы можете перечислив на счет фонда с пометкой проект «Накорми, вылечи, согрей…» Пожертвовать>

Вы можете  стать одним из тех, кто дарит  веру , надежду  , любовь!

 

Стерилизация животных!!!     >>