Kanisterapija? Par vai pret?

Kanisterapija – viens no vispieejamākajiem un populārākajiem  zooterapijas veidiem – cilvēka ārstēšana un rehabilitācija ar suņa palīdzību. (lat. Canis — suns un grieķ. θεραπεία [therapeia]). Zooterapija – terapija izmantojot dzīvniekus, īpaši mājas mīluļus. Delfīni gan nav mājas mīluļi, taču saskarsmei ar tiem ir pārsteidzošs efekts. Taču tā jau ir cita tēma. Mēs gribam parunāt par suņiem un to ietekmi uz cilvēku.

Cilvēka un suņa attiecību vēsture iesniedzas tūkstošiem gadu senā pagātnē.  Gadsimtu gaitā attieksme pret suņiem ir mainījusies – no cieņas un  respekta līdz izraidīšanai un iznīcināšanai, un atkal atzīšanai.

To, ka suns pozitīvi ietekmē cilvēku, neviens nenoliedz. Suns – tas ir ne tikai uzticams draugs un kompanjons, bet arī lielisks dakteris un personīgais psihoterapeits.( Suns –  labākais ģimenes ārsts?)

Vairums suņu īpašnieku apstiprinās suņa labvēlīgo ietekmi uz saimnieka veselību. Taču, kāda ir attieksme pret faktu, ka suns ir palīgs ( vai līdzeklis?) kanisterapijā? Vai ir pamats satraukumam par kaitējumu suņa veselībai un psihei, ja runājam par slimu cilvēku,it īpaši bērnu, ārstēšanu? Es domāju, ka ir!

Maskavā dzīvo meitene Soņa. Viņai ir autisms. Par meitenes neparastajām dotībām var uzzināt šajā saitē http://www.lazarev.ru/recomended/33-reccomended/648–7-.html. Es gribu vērst uzmanību tikai uz vienu viņas izteicienu, ko meitene pateica, kad viņai bija 10 gadi: „ Suns – rejošs uzticības un paklausības iemiesojums”

Uzticība un paklausība. Tie ir atslēgas vārdi, kas dod atbildi uz jautājumu par suņu izmantošanas ārstniecībā ētisko aspektu. Attīstības ziņā suni bieži vien salīdzina ar trīsgadīgu bērnu. Taču te, šķiet, tiek runāts nevis par intelektuālajām spējām, bet emocionālo stāvokli. Suns ir ļoti jutīga būtne!! Ļoti uzticīga, padevīga un pacietīga būtne! Suns darīs visu, ko cilvēks no viņa prasīs. Pat kaitējot sev.

Esmu par to, lai katrā ģimenē būtu mājdzīvnieks, lai bērniem jau no dzimšanas un pat vēl pirms savas parādīšanās šajā pasaulē būtu saskarsme ar dzīvniekiem. Bet es iebilstu pret mājdzīvnieku kā ārstēšanas līdzekļa izmantošanu. Kanisterapijas seansi palīdz slimiem bērniem, taču cik ilgs būs šādas ārstēšanas efekts? Kāds labums no ārstēšanās seansiem, kuri balstīti uz vienas būtnes mīlestību un uzticību pret otru būtni, ja tie notiek tikai vienu vai vairākas reizes un to pamatā ir patērētāja attieksme….?

Šķiet īsti vietā pateikt, ka suņiem, kuri darbojas kanisterapijā ir milzīga emocionālā slodze, negatīvā slodze un stress. Nevienam sunim tas nepaliek bez sekām.  Piespiedu kārtā palīdzot cilvēkam, cieš suns. Viņam nav izvēles. Viņš nevar iebilst! Visi suņi, kas strādā terapijā iziet rūpīgu atlasi. Neatkarīgi no šķiernes tiek atlasīti vismierīgākie, labdabīgākie un paklausīgākie suņi.

Varbūt ir vērts aizdomāties, kādēļ saskarsme ar suni palīdz bērnam, kādēļ suns paveic to, ko nevar izdarīt speciālisti?

Vai labāk nav paņemt mājās mīlošu radījumu, kurš pastāvīgi būs līdzās tam, kuram tas vajadzīgs. Suns būs labākais draugs un dziednieks bērnam, kuram nepieciešama palīdzība, ārstēšana, rehabilitācija. Un tā nebūs maksas seansa apmeklēšana rehabilitācijas centrā, tas būs ģimenes loceklis, kurš ar jums dalīs rūpes par slimo bērnu.

Protams, brīnumam pašam arī nepieciešamas gādīgas rokas. Vajadzēs gan pastaigās doties, gan pabarot, izķemmēt. Bet pastaiga ar suni var kļūt par jūsu un bērna kopīgu pastaigu un vienlaikus terapijas seansu. Barošana ir viens no kanisterapijas vingrinājumiem. Ķemmēšana – arī! Un nevajadzēs lūkoties pulkstenī, kad seanss tuvosies beigām – bērns vienmēr būs līdzās savam draugam, un viņa dzīve un stāvoklis var mainīties.

Bet suns? Sunim būs laimīga dzīve ģimenē, līdzās cilvēkam, mīlot, palīdzot un pateicoties par mīlestību un rūpēm.(Lukass un viņa suns Juno)

Es neesmu pret kanisterapiju. Es esmu par mājas kanisterapiju! Lai jūsu bērnam nav vajadzīgs ne kanisterapeits, ne viņa suns. Bet lai jūsu bērnam un jūsu ģimenei ir uzticams draugs, kurš palīdz, mīl, priecē un nomierina! Lai jūsu ģimenē ir suns! Laimīgs suns laimīgā ģimenē!

Latvijas Radio raidījums «Doma laukums» par kanisterapijas problēmām: http://lr4.latvijasradio.lv/lv/raksts/chto-bi-ni-sluchilos/chetveronogie-terapevti.a32728/

Канистерапия? Да или нет?

Канистерапия – одно из самых доступных и популярных направлений в пет-терапии. (Канистерапия – лечение, реабилитация человека при помощи собак   (лат. Canis — собака и греч. θεραπεία [therapeia]) .  Пет –терапия – это терапия или лечение с помощью домашних любимцев. Дельфины не являются домашними животными, но эффект от общения с ними потрясающий. Но, это тема для отдельного разговора. Мы же поговорим о собаках и их  влиянии на человека.

История отношений  человека и собаки насчитывает не одно тысячелетие. На протяжении веков отношение к ней менялось – от уважения и почитания, до гонения и уничтожения, и вновь к признанию. (Историческая справка)

Позитивное влияние собаки на человека не вызывает сомнения. Собака – это не только верный друг и  компаньон, но это еще и чудесный врачеватель и личных психотерапевт. ( Собака –  семейный доктор?)

Большинство людей, у которых есть собака, подтвердят ее благотворное влияние на свое здоровье. Но, как относится к тому, что собака является помощником (или средством?) в канистерапии. Можно ли говорить о вреде для здоровья и психики собаки, если речь идет о лечении больных людей, особенно детей? Я думаю, что да!

В Москве живет девочка Соня, у нее аутизм. О ее необычных способнястях можно посмотреть  http://www.lazarev.ru/recomended/33-reccomended/648–7-.html. Но, я хочу процитировать только одно ее высказывание, Соне было 10 лет . «Cобака – лающее воплощение верности и покорности» .

Итак, верность и покорность. Вот те ключевые слова, которые могут ответить на  вопрос об этической стороне использования собак для лечения.  Собаку часто сравнивают по уровню развития с трехлетним ребенком. Но, думается, что не интеллектуальные способности имеются ввиду, а эмоциональная сфера.  Собака– это остро чувствующее существо! И это верное, преданное и терпеливое существо!  Она сделает все, что  потребует от нее человек. Даже во вред себе.

Я всегда за то, чтобы в каждой семье были домашние питомцы, чтобы дети с момента рождения и даже еще раньше, до своего появления на свет,  общались с животными. Но я против того, чтобы домашних животных использовали, как лечебное средство. Сеансы канистерапии помогают больным детям, но насколько длительным будет этот улучшение? Если сенсы общения, построеные на любви  и преданности одного существа к другому носят разовый характер и в основе лежит потребительское отношение.

Наверное, стоит сказать, что работающие в канистерапии собаки получают очень сильные эмоциональные нагрузки, негативные нагрузки, стрессы. Ни для кого из них это не проходит бесследно. Принудительно помогая человеку, собака почти всегда  страдает сама. Но, у нее нет выбора. Возразить она не может! И отказаться делать то, что приказывает ей человек, она тоже не может! Все собаки, работающие терапевтами, проходят тщательный отбор. Отбираются наиболее спокойные, доброжелательные, послушные не зависимо от породы.

Может быть стоит задуматься над тем, почему общение с собакой помогает ребенку, почему то, что не могут сделать  специалисты, делает собака?

Не лучше ли взять в свой дом любящее существо, которое  постоянно будет рядом с тем, кому нужна помощь. Собака станет для ребенка, нуждающегося в помощи, лечении, реабилитации самым лучшим другом и врачевателем. И это будут не платные разовые посещения реабилитационного центра, а это будет еще один член семьи, который разделит вместе с вами  заботу о больном ребенке.

Конечно, это чудо  само нуждается в заботе. С ним надо будет и погулять, и покормить, и причесать. Но, прогулка с собакой может превратиться в совместную прогулку с вашим ребенком, и при этом еще и сеансом терапии.  Кормление – это тоже одно из упраждений канистерапии. Уход за шерстью – тоже. И не нужно будет смотреть на часы, когда заканчивается время занятий, и ребенок всегда будет рядом со своим другом и его жизнь и состояние может измениться.

А собака? Она будет счастлива жизнь в семье, быть рядом с человеком, помогать ему, платить любовью и преданностью за заботу и нежность. (Лукас и его собака)

Я не против канистерапии. Я за домашнюю канистерапию! Пусть вашему ребенка не понадобится  ни канистерапевт, ни его собака. Но пусть у вашего ребенка, в вашей семье будет верный и преданный друг, помогающий и любящий, радующий и успокаивающий! Пусть  в вашей семье будет собака! Счастливая собака в счастливой семье!

О проблемах канистерапии шел разговор на «Домской площади» http://lr4.latvijasradio.lv/lv/raksts/chto-bi-ni-sluchilos/chetveronogie-terapevti.a32728/

4 Responses to Kanisterapija. Jā vai nē? / Канистерапия? Да или нет?

 • Ирина

  Полностью согласна – ни одно лекарство не даст такого заряда положительных эмоций, как общение с собакой!Бывают ситуации, когда для ребенка это единственный надежный, любящий друг. Дети часто бывают жестоки друг с другом и не каждому удается адаптироваться среди сверстников. А собака любит хозина бескорыстно, ей не важно какого он роста, носит ли очки и так далее.Безусловно,если ребенок еще мал, о собаке придется заботиться родителям. Но эта забота окупится сторицей!

 • Анна

  Посмотрела ссылки о Соне и Лукасе. Без слез не смогла ни смотреть, ни читать. Спасибо!

 • Julija

  Да, полностью согласна! Если ребенок приходит на сеанс к собаке- терапевту и развивает там ручки, ножки , да безусловно собака там является лучшим мотиватором, не один врачь не сравнится и не сможет так мотивировать ребенка на выполнения какой-то задачи,НО ребенок “попользовался” собакой и ушел домой…Но если такая собака живет дома и на занятия они ходят вместе и учатся там вместе, ребенок со своей собакой!, то такая собака может стать лучшим доктором,а главное станет лучшим другом! Будет учить ответственности,заботе, любви а не равнодушию и потреблению.На сеансах ребенок может трогать, играть и делать что хочет- не надо ухаживать, не надо заботится, просто пришел потрогал, пощупал, пойграл и все. Почти во всех сюжетах (вот первый попавшийся из youtube)- посмотрите, как собака себя чуствует- ее держат, никакой радости я не увидела(кроме сьемки где собачка прыгает через обруч), собаки на рывковых цепочках- почему? Ведь извесно, что это приносит дискомфорт, вред, боль … НО ДАЕТ КОНТРОЛЬ http://www.youtube.com/watch?v=ZiEUjmiE0_8 Да собаки послушны, но …Совсем другая история у Лукоса …

 • Lady

  Это прекрасно, что есть собаки, которые помогают! Особенно больным детям, которые получают массу положительных эмоций после общения с собакой. Но всё же, и собака не должна страдать от общения с детьми, которым нужна её помощь. Так что тут всё индивидуально, если обоим хорошо – я ЗА. Если кто-то страдает – я ПРОТИВ.
  А лучше всего иметь своё животное в доме, тогда помощь будет совсем другой и более эффективной. Для собаки это уже будет не случайный ребёнок, а свой родной, член семьи, и отношение будет совсем другим. Согласна с Julija.

Leave a Reply

Post Comment

UA-26523123-1